ESMER REKLAM LOGO

KATALOG

REFERANSLAR

ANASAYFA

İLETİŞİM

ESMER REKLAM | WHATSAPP | 05332934067

KUTU HARF

STAND

DİJİTAL BASKI

TABELA

ÇERÇEVE

ARAÇ GİYDİRME

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ, veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir.

ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.  ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi hissedarları ve personelleri, tedarikçi ve personel adayları ile ziyaretçileri, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye iş bu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Veri Sorumlusu:ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

• Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz;

ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, denetim firmalarına,kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

 Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla, Şirketimiz ve  bağlı şirketler arasında ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla,

Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla, etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, işlenmektedir,

 

• Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

 

Kişisel verileriniz;ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. ve bağlı şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimize, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamusal nitelikteki kuruluşlara ulaştırılması, teslim edilmesi, hukuki, sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.

 Bu çerçevede;  Şirkete bağlı ortak veri tabanının oluşturulması amacıyla bağlı şirketlerine, Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına, Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla adli mercilere ve diğer kamu kurumlarına, Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve diğer iştirak şirketlere, Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla bağlı şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılmaktadır. Şirketimizin kullandığı SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, Veri depolama amacıyla bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışı teknoloji şirketlerine, Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla Şirketimiz ve bağlı şirketlerin yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine, İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara ;

 Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara, Şirketin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine, Şirketin  ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına, Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara, Şirketimize çalışanlarına sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına, Şirketimizin  kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına, Şirketimizin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına, Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

• Kişisel Verileri Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır. Bu çerçevede ilgili kişilerin yazılı ve sözlü başvuruları ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kişisel başvurular ile, görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile, sosyal medya araçları ile, çağrı merkezine yapılan başvurular ile, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile, Şirkete bağlı  iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazışmalar ile, kişisel verileriniz işlenmektedir.Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

• İlgili Kişinin Hakları

 

Her ilgili kişi, ESMER REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ‘nin   kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle), ya da bu adrese noter marifetiyle yapılacak yazılı başvuru ile başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurunuz, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel  Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Adı Soyadı :                                                                                                                          İmza:

 

Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır !

Bizi sosyal medyadan takip edin

KUTU HARF

Kutu Harf

Paslanmaz Kutu Harf

Krom Kutu Harf

Altın Paslanmaz Kutu Harf

Akrilik Kutu Harf

Işıklı Harfler

Işıksız Harfler

Pirinç Kutu Harf

Eskitme Harf

Kutu

Metal Kutu Harf

3D Kutu Harf

Kutu Harf Fiyatları

Fason Kutu Harf

Strafor ( Köpük ) Harf

TABELA

Mağaza Tabelası

Tabelacı

Çatı Tabelası

Yol Tabelası

Ahşap Tabela

Totem Tabela Modelleri

Yönlendirme Tabelaları

Mimari Yönlendirme Tabelası

Uyarı İkaz Levhaları

Dekoratif Tabelalar

Led Tabela

Kayan Yazı Tabela

İstanbul Tabelacı

 

DİJİTAL BASKI

Araç Giydirme

Araç Kaplama

UV Baskı

Solvent Dijital Baskı

Vinil Dijital Baskı Branda Baskı

Folyo Baskı - OWV  -

Kumlu Folyo

Dekota - Fotoblok Baskı

Kumaş Baskı

Cam Giydirme - Cephe Kaplama Bilboard Baskı - Megalight Baskı

Zemin ( 3D Yer ) Uygulamaları

Harita - Poster - Kanvas

Fuar Baskısı

STANDLAR

Foreks Stand

Petek Panel Stand

Pleksi Stand

Polikarbon Stand

Akiplak Stand

Alüminyum Stand

Paslanmaz Stand

Ahşap Stand

Metal Stand

Krom Stant

Stand

Copyright @ 1997 - 2020   Esmer Reklam Tanıtım Hizmetleri

ESMER REKLAM LOGO

27 Ülkeye Düzenli İhracat Yapıyoruz.

ESMER REKLAM LOGO ESMER REKLAM | WHATSAPP | 05332934067

DiSPLAY ÜRÜNLER

Pleksi Broşürlük

Örümcek Stand

Reklam Dubası

Bayrak İmalatı

Çerçeve Modelleri ve İmalat

Ahşap Çerçeve

Kanvas Çerçeve Modelleri

Akrilik Çerçeve Modelleri

Tekstil Çerçevesi

Işıklı Çerçeve

Alüminyum Çerçeve

Akrilik Broşürlük

Acil Çıkış Panoları

Giydirme

Kaplama

ESMER REKLAM LOGO
ESMER REKLAM LOGO
ESMER REKLAM LOGO

Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır !